PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY BESKYDY a VALAŠSKO - turistický subregion POODŘÍ - turistická oblast TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO - turistická oblast OSTRAVSKO - turistická oblast OPAVSKÉ SLEZSKO - turistická oblast JESENÍKY - turistická oblast HLAVNÍ STRANA Okres Bruntál (region NUTS 4) Okres Karviná (region NUTS 4) Okres Ostrava (region NUTS 4) Okres Frýdek-Místek (region NUTS 4) Okres Nový Jičin (region NUTS 4) Okres Opava (region NUTS 4) Okres Bruntál (region NUTS 4) CZECH REPUBLIC REGION POODŘÍ REGION SLEZSKÁ HARTA ODERSKO BESKYDY-VALAŠSKO DESTINAČNÍ MANAGEMENT MORAVSKOSLEZSKÝ
Čtvrtek 17.10.2019
Vyhledávání
  Vyhledávací centrum
Moravskoslezský REJSTŘÍK
ZÁKLADNÍ INFORMACE
  Moravskoslezsky kraj
Moravskoslezská nej
Města a obce
Euroregiony
Mikroregiony a sdružení
Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR
Pohádkové regiony
Destinační management MSK
Klastr cestovního ruchu
AKTUALITY A AKCE
  Aktuality
Kalendář akcí v kraji
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Veletrhy a výstavy
Kongresy a konference
Lázeňství
  Lázeňská zařízení
Zdravotní pojištění
Turistika a volný čas
  Informační služby
Kultura a zábava
Hrady a zámky
Památky a architektura
Sport a relaxace
Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Zimní sporty
Klub českých turistů
Sdružení a spolky
Cestovní kanceláře
Folklor a tradice
  Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Příroda a její ochrana
  Přírodní zajímavosti
Chráněná krajinná území
Naučné stezky
Ubytování a stravování
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, motoresty
Penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Další stravování
Gastronomické speciality
OBCHOD A SLUZBY
  Služby motoristům
Služby
Obchod
Nákupní centra
PODPORA PODNIKÁNÍ
  Investiční příležitosti
Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Finanční sektor a pojištění
Nemovitosti k prodeji
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba
  KLACR.cz, Moravskoslezský klastr cestovního ruchu

Přírodní rezervace Čerňavina

Bučina v PR Čerňavina (foto Fr. Jaskula)
Bučina v PR Čerňavina (foto Fr. Jaskula)
Základní údaje: Přírodní rezervaci Čerňavina tvoří přirozené lesní porosty vrcholu a svahů kóty Ostrý (1044 m) na podloží mocného souvrství godulskýh vrstev. Nachází se v severovýchodní části Lysohorské hornatiny v Moravskoslezských Beskydech v nadmořské výšce 780 - 1044 m. Katastrální území Tyra a Košařiska, okres Frýdek-Místek, CHKO Beskydy. Vyhlášeno v r. 1999, rozloha ZCHÚ je 61,32 ha. K zabezpečení rezervace bylo vyhlášeno ochranné pásmo o celkové výměře 32,54 ha, rozloha včetně ochranného pásma 93,86 ha.

Motiv ochrany: Posláním rezervace je ochrana komplexu přírodě blízkých bukových porostů karpatského typu ve vysokých polohách Moravskoslezských Beskyd na převažujících prudkých svazích, v severní části s hluboce zaříznutým korytem štěrkonosného potoka. Prostorově a věkově rozrůzněné stromové patro vytváří vhodné podmínky pro výskyt vzácných a ohrožených druhů živočichů.

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad je tvořen flyšovými komplexy svrchního a středního oddílu godulských vrstev slezské jednotky, na severních a severovýchodních svazích Ostrého vystupují také spodní těšínské vrstvy a těšínské vápence slezské jednotky. Mělké hnědé lesní půdy přecházejí ve vyšších polohách v podzoly.

Botanika: Stromové patro tvoří přirozené bukové porosty s příměsí smrku ztepilého (Picea abies), javoru klenu (Acer pseudoplatabus) a s vtroušenou jedlí bělokorou (Abies alba). V podrostu se vyskytují byliny typické pro horské květnaté bučiny, např. význačný karpatský druh kyčelnice žlaznatá (Dentaria glandulosa), kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), sasanka hajní (Anemone nemorosa), svízel vonný (Galium odoratum), violka lesní (Viola reichenbachiana), jedovaté vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia), v acidofilních bučinách např. brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus), metlička křivolaká (Avenella flexuosa), pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium), šťavel kyselý (Oxalis acetosella) aj. Na vlhčích místech roste např. devětsil bílý (Petasites albus), řeřišnice hořká (Cardamine amara) a vzácnější kapradina laločnatá (Polystichum aculeatum), ve vyšších polohách pak nápadné druhy hořec tolitovitý (Gentiana asclepiadea) a kýchavice bílá Lobelova (Veratrum album subsp. lobelianum). Na starších bucích se hojně vyskytuje dřevokazná houba troudnatec kopytovitý (Fomes fomentarius).

Zoologie: Fauna se řadí do karpatského úseku zóny smíšených a jehličnatých lesů. Z obojživelníků je hojný mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), z plazů se vyskytují ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), slepýš křehký (Anguis fragilis) a zmije obecná (Vipera berus). Na pralesovitý porost je vázáno mnoho druhů ptáků jako jsou datlík tříprstý (Picoides tridactylus), strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos), datel černý (Dryocopus martius), čáp černý (Ciconia nigra), kos horský (Turdus torquatus), holub doupňák (Columba oenas) a jeřábek lesní (Tetrastes bonasia). V posledních letech lze v oblasti Ostrého pozorovat také rysa ostrovida (Lynx lynx) a vlka evropského (Canis lupus). Občas se sem zatoulá i medvěd hnědý (Ursus arctos).

Lesnictví: Jádro rezervace tvoří porosty se složitou strukturou a s průměrným věkem nejstaršího patra kolem 180 let. Hlavní úroveň tvoří buk lesní (Fagus sylvatica), často s rozvolněným korunovým zápojem. Především v okolí prameniště se k němu přidružuje javor klen (Acer pseudoplatanus). Do nadúrovně výrazně zasahuje smrk ztepilý (Picea abies), často se znaky smrků horského ekotypu s úzkou kuželovitou hluboce zavětvenou korunou. Vedle smrku se ojediněle vyskytuje i jedle bělokorá (Abies alba). V blízkosti hřebene vykazují lesní porosty znaky bývalého pastevního lesa. Vedle místních názvů (Salaš Ostrý, Salaš Kozinec) o tom svědčí křivolaké kmeny nižšího vzrůstu a častý růst stromů ve skupinách dokládající výmladkový původ.

V lesních porostech je možno hospodařit jen podle platných lesních hospodářských plánů, při jejichž zpracování se vychází ze speciálních plánů ochrany. V lesních porostech ochranného pásma je možno hospodařit jen tak, aby tím nebyly ohroženy hodnoty rezervace a aby byly stávající porosty postupně navraceny přirozené dřevinné skladbě.

Management, ohrožení, návrhy opatření: Zásahy v území jsou soustředěny především na podporu přirozeného zmlazení lesních porostů, jejich ochranu před okusem spárkatou zvěří a obnovu přirozené druhové skladby. Území je přístupné pouze po značených turistických cestách, hřebenovou partií prochází modře značená stezka z Oldřichovic na turistickou chatu Ostrý.
PR Čerňavina (foto Fr. Jaskula)
PR Čerňavina (foto Fr. Jaskula)

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní rezervace
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 09.03.2010 v 12:38 hodin
Copyright 1998-2019 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
FOLKLORNÍ AKCE A FESTIVALY
TURISTIKA