PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKYBRNO A OKOLÍ BESKYDY a VALAŠSKO - turistický subregion POODŘÍ - turistická oblast TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO - turistická oblast OSTRAVSKO - turistická oblast OPAVSKÉ SLEZSKO - turistická oblast JESENÍKY - turistická oblast HLAVNÍ STRANA Okres Bruntál (region NUTS 4) Okres Karviná (region NUTS 4) Okres Ostrava (region NUTS 4) Okres Frýdek-Místek (region NUTS 4) Okres Nový Jičin (region NUTS 4) Okres Opava (region NUTS 4) Okres Bruntál (region NUTS 4) CZECH REPUBLIC REGION POODŘÍ REGION SLEZSKÁ HARTA ODERSKO BESKYDY-VALAŠSKO DESTINAČNÍ MANAGEMENT MORAVSKOSLEZSKÝ
Úterý 03.08.2021
Vyhledávání
  Vyhledávací centrum
Moravskoslezský REJSTŘÍK
ZÁKLADNÍ INFORMACE
  Moravskoslezsky kraj
Moravskoslezská nej
Města a obce
Euroregiony
Mikroregiony a sdružení
Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR
Pohádkové regiony
Destinační management MSK
Klastr cestovního ruchu
AKTUALITY A AKCE
  Aktuality
Kalendář akcí v kraji
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Veletrhy a výstavy
Kongresy a konference
Lázeňství
  Lázeňská zařízení
Zdravotní pojištění
Turistika a volný čas
  Informační služby
Kultura a zábava
Hrady a zámky
Památky a architektura
Sport a relaxace
Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Zimní sporty
Klub českých turistů
Sdružení a spolky
Cestovní kanceláře
Folklor a tradice
  Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Příroda a její ochrana
  Přírodní zajímavosti
Chráněná krajinná území
Naučné stezky
Ubytování a stravování
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, motoresty
Penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Další stravování
Gastronomické speciality
OBCHOD A SLUZBY
  Služby motoristům
Služby
Obchod
Nákupní centra
PODPORA PODNIKÁNÍ
  Investiční příležitosti
Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Finanční sektor a pojištění
Nemovitosti k prodeji
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba
  KLACR.cz, Moravskoslezský klastr cestovního ruchu

Průmyslová zóna Krnov - Červený Dvůr

Průmyslová zóna Krnov - Červený Dvůr

Rozměrové plány průmyslové zóny:
- prum_zona1.pdf
- prum_zona2.pdf

1.) Popis, vymezení zóny, její přednosti
Lokalita průmyslové zóny Krnov - Červený Dvůr je situována při jihovýchodní katastrální hranici oddělující město Krnov od obce Úvalna. Západní hranici průmyslové zóny tvoří silnice I/57, která je významnou dopravní tepnou ve směru na Opavu, Ostravu a potenciálně na dálnici D 47. Východní hranice průmyslové zóny je uzavřena železniční tratí Ostrava - Olomouc. Severní hranici tvoří stávající účelová komunikace vedoucí k Petrovu rybníku a jižní hranici tvoří již zmíněná katastrální hranice oddělující město Krnov od obce Úvalno. Zóna je vzdálena 1,5 km od města.
Rozloha celého území je cca 48 ha. Pro realizaci 1. etapy je připraven pozemek o rozloze cca 21 ha, kde hranicí je navržená místní komunikace, napojená ve dvou bodech na silnici I/57. Při silnici I/57 jsou vymezeny plochy pro lokalizaci odstavných stání.


Při výběru nové lokality vhodné pro rozvoj průmyslové výroby a skladů byla zohledněna následující kritéria:

* dopravní dostupnost (dopravní obsluha, dojížďka do zaměstnání-spojení příměstským spojem, autem, cyklistickou stezkou)
* atraktivní poloha z hlediska zájmu podnikatelských aktivit - na významné dopravní tepně spojující Ostravu - Opavu - Krnov - Bruntál - hranice s Polskou republikou
* dostatečná velikost ucelených ploch pro podnikatelské subjekty, které budou mít zájem o větší ucelené plochy
* poloha mimo vlivy povodní,
* dostatečná vzdálenost od ploch s koncentrovanou obytnou zástavbou
poloha, která nenaruší významnou krajinnou dominantu - Cvilín
* poloha, která významněji nenaruší obhospodařování zemědělské půdy, vyhne se záboru lesního půdního fondu, nenaruší navržený systém ekologické stability
* zázemí s dostatečným počtem kvalifikovaných pracovních sil
strategická poloha blízko hraničního přechodu ( Pietrowice, Bliszcyce ). Na polské straně převažuje zemědělský charakter využívání pracovních sil a území
* vhodná poloha pro zpracování místních produktů zemědělské výroby ( mezi úrodnou osoblažskou nížinou, úrodným západním okrajem opavského okresu a jižním okrajem Województwa Opolskieho - zemědělský charakter - zpracovatelský průmysl)
* možnost napojení na technickou infrastrukturu
* výrazné posílení hospodářského rozvoje celého regionu
na areál průmyslové zóny je vypracováno * posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA) dle zákona 244/92 Sb.


MĚSTO KRNOV je PRÁVOPLATNÝM VLASTNÍKEM NEMOVITOSTÍ, KE ZŘÍZENÍ I.ETAPY PRŮMYSLOVÉ ZÓNY O PLOŠE 21 HA

2.) Vodovod (včetně funkčních objektů)
Vodovodní řad pro zásobování pitnou a požární vodou bude napojen na distribuční vodovodní síť Krnovských VaK s.r.o. na sídlišti Pod Cvilínem. Vodovodní přípojka bude sloužit pro zásobování pitnou,požární i technologickou vodou. Je navržen vodovodní řad DN 80-150 z tvárné litiny o celkové délce 3 168,4 m. Uvažovaná lokalita bude napojena na vodojem Brožíkova II s hladinou vody 370,5 - 373,5 m n.m.

3.) Kanalizace (dešťová, splašková, včetně funkčních objektů)
Kanalizace dešťová
- dešťové vody budou svedeny dešťovou kanalizací (DN 300mm), která bude procházet západovýchodním směrem asi středem výrobního areálu (v souběhu s pozemkem parc.č. 2804 k.ú.Opavské předměstí), před obslužnou komunikací bude zřízena dešťová zdrž
- dešťová kanalizace bude zaústěna do stávajícího propustku pod tratí
Kanalizace splašková
- splaškové vody budou přečerpávány na stávající městskou čistírnu odpadních vod
- gravitační splašková kanalizace (DN 300mm)
- tlaková splašková kanalizace (DN 400mm)

4.) Plynovod (včetně funkčních objektů)
- přípojka plynu bude vedena za stávajícího VTL plynovodu na pozemku parc.č. 2769/1
- délka VTL přípojky od napojení k regulační stanici bude cca 300 m

5.) Vedení elektrické energie (včetně funkčních objektů)
Zásobování elektrickou energií bude provedeno z venkovního vedení VN č.20. K posílení venkovního vedení VN č. 20 bude toto vedení rekonstruováno v úseku mezi rozvodnou 110/22 kV a odbočkou stávajícího vedení na jihovýchod, v délce cca 2 km a s tímto vedením bude propojeno. Stávající vedení VN č. 20 procházející podél železniční tratě bude z důvodu uvolnění návrhových ploch přeloženo do nové polohy vzdálené od železniční tratě 27 m. Délka přeložky je cca 2 km. Napojení transformačních stanic 22/0,4 kV jednotlivých výrobních podniků v navrhované lokalitě bude provedeno přípojkami VN z venkovního vedení č. 20. Veřejné osvětlení bude realizováno podél silnice I/57 v délce cca 1,5 km a u všech obslužných komunikací. Veřejné osvětlení bude jednostranné, provedené výbojkovými svítidly na osvětlovacích stožárech umístěnými podél komunikací.

6.) Přístupové komunikace
Obslužná komunikace výrobní zóny je navržena jako dvoupruhová obousměrná s šířkou jízdního pruhu 3,0m. Po levé straně komunikace bude provedena výstavba nové nemotoristické komunikace skládající se z pásu pro pěší (2 pruhy á 0,75m) a pásu pro cyklisty (2pruhy á 1m) o celkové šířce 4m. Obslužná komunikace bude napojena na státní silnici I/57 dvěma křižovatkami.

7.) Vliv stavby na životní prostředí
na stavbu je vypracována studie posouzení vlivu stavby na životní prostředí dle zákona 244/92 Sb. (EIA).

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Krnov.cz

Typ záznamu: Průmyslová zóna
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 160, 26.08.2004 v 12:48 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
FOLKLORNÍ AKCE A FESTIVALY
TURISTIKA